กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ.2560 2569

ข้อมูลผลงาน

  76      39     
 
Creative Commons License
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ.2560 2569 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ.2560 2569
คำอธิบาย :  กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2569) มีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ (Material Science) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยด้วยความร่วมมือแบบไตรภาคี”
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
คำสำคัญ :   ความร่วมมือแบบไตรภาคี, การแข่งขันทางเศรษฐกิจ, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, สวทน., วัสดุศาสตร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (7.66 MB)