ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2558

ข้อมูลผลงาน

  90      44     
 
Creative Commons License
ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2558 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2558
คำอธิบาย :  ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญสิ่งท้าทาย 5 ประการประกอบด้วย 1) การปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ
2) การเข้าสู่สังคมสูงวัย 3) การขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาและกำลังแรงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่ไม่เพียงพอ และ 5) กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนา การก้าวข้ามความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญนั้น รัฐบาลได้มีนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”โดยการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (food,agriculture and bio-tech) 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (health, wellness and bio-med) 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม(smart devices, robotics and mechatronics) 4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (digital, IoT, artificial intelligence and embedded technology) และ 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (creative, culture and high value services)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
คำสำคัญ :   สวทน., การปรับโครงสร้าง, การขาดแคลนบุคลากร, กฎระเบียบ, การเข้าสู่สังคมสูงวัย, การลงทุน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (8.15 MB)