อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก UNESCO Global Geoparks

ข้อมูลผลงาน

  404      72     
 
Creative Commons License
อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก UNESCO Global Geoparks is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก UNESCO Global Geoparks
คำอธิบาย :  อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก UNESCO Global Geoparks
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, กรมทรัพยากรธรณี
คำสำคัญ :   UNESCO Global Geoparks, อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (17.60 MB)