การแสดงในงานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ

ข้อมูลผลงาน

  61      22     
 
Creative Commons License
การแสดงในงานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การแสดงในงานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ
คำอธิบาย :  การแสดงผสมผสานทางวัฒนธรรมในงานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะกรรมการศาลเจ้าไหหลำ (เก๋งจิวโฮยก้วน)
คำสำคัญ :   ขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ, ตรัง, ศาลเจ้าไหหลำเก๋งจิวโฮยก้วน, กันตัง, การแสดงของเด็กนักเรียน, งานสมโภชเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ, การแสดงผสมผสานทางวัฒนธรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (508.62 MB)