Osaka aquarium Kaiyukan

ข้อมูลผลงาน

  10      2     
 
Creative Commons License
Osaka aquarium Kaiyukan is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Osaka aquarium Kaiyukan
คำอธิบาย :  Osaka aquarium Kaiyukan (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของโอซาก้า) เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่บนโลก และจัดแสดงสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นในสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ. และถูกจัดเป็นอควาเรียมที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเอเชีย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   อควาเรียมที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น, อควาเรียมที่ดีที่สุดในเอเชีย, ญี่ปุ่น, ปูจิ๋ว, สัตว์น้ำ, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, Osaka aquarium Kaiyukan, โอซาก้า
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (121.26 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง