การประยุกต์ใช้บริการ Google ในการทำงาน

ข้อมูลผลงาน

  29      6     
 
Creative Commons License
การประยุกต์ใช้บริการ Google ในการทำงาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การประยุกต์ใช้บริการ Google ในการทำงาน
คำอธิบาย :  การประยุกต์ใช้ Google เพื่อการทำงาน
คู่มือการใช้งาน Google Driver & Google Form
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
คำสำคัญ :   service google, google drive, google form, Google
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   สไลด์ สื่อนำเสนอ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.03 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง