สัตว์เลี้ยงไม่แพร่ COVID-19 สู่คน

ข้อมูลผลงาน

  53      16     
 
Creative Commons License
สัตว์เลี้ยงไม่แพร่ COVID-19 สู่คน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สัตว์เลี้ยงไม่แพร่ COVID-19 สู่คน
คำอธิบาย :  อย่าทิ้งสุนัขและแมว! ผลวิจัยไม่พบสัตว์เลี้ยงแพร่ COVID-19 สู่คน หลังจากมีข่าวตรวจพบไวรัสก่อโรค COVID-19 ในสุนัข 2 ตัว และแมว 2 ตัว ในฮ่องกง และเบลเยียม อาจทำให้หลายคนกังวลใจ แต่อย่าถึงขั้นทิ้งสัตว์เลี้ยงคู่ใจ โดยล่าสุดมีบทสรุปข้อเท็จริงจึงสัตว์เลี้ยงกับ COVID-19 ดังนี้
1. คาดว่าสุนัขและแมวได้รับเชื้อไวรัสมาจากเจ้าของที่ป่วย COVID-19 พบสารพันธุกรรมไวรัสก่อโรค COVID-19 ในสุนัขและแมวซึ่งเจ้าของป่วย COVID-19
2. สัตว์หลายชนิดติดไวรัสโรค COVID-19 ได้ในห้องแล็บ สัตว์ เช่น แมว หนูแฮมสเตอร์ สุนัข และลิง ติดเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 ได้ "แต่ต้องใช้ไวรัสปริมาณมากกว่าที่พบในธรรมชาติมาก"
3. ไม่พบไวรัสแพร่จากสัตว์เลี้ยงสู่คน "ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นสามารถแพร่เชื้อมาสู่คน"

เพื่อความปลอดภัยควร "ห่างกันสักพัก" (ควรเว้นระยะห่างกัน 2 เมตร)
1. อย่าให้สัตว์เลี้ยงเลียหน้า มือ หรือ หน้ากากอนามัย
2. งดการจูบ หรือหอมสัตว์เลี้ยง
3. เล่นกับสัตว์เลี้ยงได้ แต่ล้างมือ ให้สะอาดทั้งก่อนและหลัง
4. ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง ป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงเอามาแทะเล่น
5. อย่านำอาหารที่เรา "ทานเหลือ" ให้สัตว์กิน

ข้อมูลจาก : Twitter by Dr. Siddharth Sridhar, ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   COVID19, COVID-10, โคโรน่าไวรัส, covid19, โคโรนาไวรัส, ไวรัสโคโรน่า, covid-19, coronavirus, ไวรัสโคโรนา, การติดเชื้อ, สัตวืไม่แพร่ไวรัสโคโรนา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.61 MB)