การลดต้นทุนการผลิตพืชสวน(ไม้ผล)

ข้อมูลผลงาน

  171      127     
 
Creative Commons License
การลดต้นทุนการผลิตพืชสวน(ไม้ผล) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การลดต้นทุนการผลิตพืชสวน(ไม้ผล)
คำอธิบาย :  การลดต้นทุนการผลิตพืชสวน(ไม้ผล)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรไทย
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
สถาบันวิจัยพืชสวน Horticulture Research Institute
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมวิชาการเกษตร
คำสำคัญ :   พืชสวน, การเกษตร, ไม้ผล, ผลผลิต, ต้นทุน
URL :   https://www.facebook.com/PATRS.DOA/posts/1727317917408115
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ