ทรัพยากรธรณี สัญลักษณ์ของจังหวัด

ข้อมูลผลงาน

  12      7     
 
Creative Commons License
ทรัพยากรธรณี สัญลักษณ์ของจังหวัด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ทรัพยากรธรณี สัญลักษณ์ของจังหวัด
คำอธิบาย :  เอกสารแนะนำข้อมูลทรัพยากรธรณีหินหรือแร่สัญลักษณ์ของจังหวัดต่างๆ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมทรัพยากรธรณี
คำสำคัญ :   หินสัญลักษณ์จังหวัด, ทรัพยากรธรณี, สัญลักษณ์ของจังหวัด, แร่สัญลักษณ์จังหวัด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ