คนสู้โรค - แคลอรีในเครื่องดื่มยอดนิยม แก้อาการรองช้ำด้วยตัวเอง

ข้อมูลผลงาน

  6      2     
 
Creative Commons License
คนสู้โรค - แคลอรีในเครื่องดื่มยอดนิยม แก้อาการรองช้ำด้วยตัวเอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คนสู้โรค - แคลอรีในเครื่องดื่มยอดนิยม แก้อาการรองช้ำด้วยตัวเอง
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
คำสำคัญ :   เจ็บป่วย, การออกกำลังกาย, อาหาร, โรคภัยไข้เจ็บ, สุขภาพ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (172.17 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง