นกกระจาบทอง (Asian Golden Weaver)

ข้อมูลผลงาน

  102      100     
 
Creative Commons License
นกกระจาบทอง (Asian Golden Weaver) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นกกระจาบทอง (Asian Golden Weaver)
คำอธิบาย :  นกกระจาบทอง (Asian Golden Weaver) เป็นหนึ่งในสามชนิดของนกกระจาบ ซึ่งเป็นนกที่ทำรังได้อย่างประณีตดีที่สุดชนิดหนึ่ง และถูกยกย่องให้นกกระจาบเป็นนกช่างสาน (Weaver bird) เรียกได้ว่าเป็นสถาปนิกเอกของโลกชนิดหนึ่งก็ว่าได้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พีคค์ โหรา
คำสำคัญ :   นกกระจาบทอง, Asian Golden Weaver, นกจาบ, นก, นกเกาะคอน, สัตว์ปีก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ