Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 8 การผ่าเหง้า

ข้อมูลผลงาน

  123      74     
 
Creative Commons License
Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 8 การผ่าเหง้า is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 8 การผ่าเหง้า
คำอธิบาย :  Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 8 การผ่าเหง้า อธิบายเกี่ยวกับ การผ่าเหง้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, รุจี ลี้เจริญ, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
คำสำคัญ :   การผ่าเหง้า, การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ, เกษตรกรรม, infographic, อินโฟกราฟิก, การขยายพันธุ์พืช
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Infographic, รูปภาพ