กิจกรรมส่งเสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่อง COVID-19

ข้อมูลผลงาน

  237      64     
 
Creative Commons License
กิจกรรมส่งเสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่อง COVID-19 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กิจกรรมส่งเสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่อง COVID-19
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ธัญญ์ณัช บุษบงค์
คำสำคัญ :   ทักษะในศตวรรษที่ 21, COVID-19, เครื่องมือไอซีที, เครื่องมือจัดการเรียนการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมการเรียนรู้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, กิจกรรม และ Labs