โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ: วนพรรณ ออร์กานิคฟาร์ม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ข้อมูลผลงาน

  29      15     
 
Creative Commons License
โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ: วนพรรณ ออร์กานิคฟาร์ม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ: วนพรรณ ออร์กานิคฟาร์ม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, วนพรรณ ออร์กานิคฟาร์ม, ปรีชา หงอกสีมา
คำสำคัญ :   วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เกษตรกรรม, วนพรรณ ออร์กานิคฟาร์ม, COVID-19, โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19, การสร้างอาชีพ, ปรีชา หงอกสีมา, โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ, การจ้างงาน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip