โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ: สัมภาษณ์ คุณกัลยาณี สมท้าว ปลัด อบต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (โค้ช)

ข้อมูลผลงาน

  27      13     
 
Creative Commons License
โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ: สัมภาษณ์ คุณกัลยาณี สมท้าว ปลัด อบต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (โค้ช) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ: สัมภาษณ์ คุณกัลยาณี สมท้าว ปลัด อบต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (โค้ช)
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กัลยาณี สมท้าว
คำสำคัญ :   โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ, โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กัลยาณี สมท้าว, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น, การจ้างงาน, COVID-19, การสร้างอาชีพ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip