สวัสดีปีใหม่ จากชมรมนักร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลผลงาน

  32      14     
 
Creative Commons License
สวัสดีปีใหม่ จากชมรมนักร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สวัสดีปีใหม่ จากชมรมนักร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ชมรมนักร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :   การร้องประสานงานเสียง, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ชมรมนักร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สวัสดีปีใหม่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip