สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่โครงการยุวชนอาสา ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลผลงาน

  21      13     
 
Creative Commons License
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่โครงการยุวชนอาสา ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่โครงการยุวชนอาสา ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ราชภัทร ไพศาลธรรม
คำสำคัญ :   วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์, โครงการยุวชนอาสา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip