เกษตรหลัง Covid วิกฤติหรือโอกาส

ข้อมูลผลงาน

  33      15     
 
Creative Commons License
เกษตรหลัง Covid วิกฤติหรือโอกาส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เกษตรหลัง Covid วิกฤติหรือโอกาส
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วนัส แต้ไพสิฐพงษ์, พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
คำสำคัญ :   เกษตรกรรม, บริษัท เบทาโกร จำกัด, วนัส แต้ไพสิฐพงษ์, COVID-19, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip