เตรียมจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 พร้อมดูงานระบบสมาร์ทฟาร์ม กระตุ้นการสร้าง Smart Farmers

ข้อมูลผลงาน

  23      17     
 
Creative Commons License
เตรียมจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 พร้อมดูงานระบบสมาร์ทฟาร์ม กระตุ้นการสร้าง Smart Farmers is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เตรียมจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 พร้อมดูงานระบบสมาร์ทฟาร์ม กระตุ้นการสร้าง Smart Farmers
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
คำสำคัญ :   Smart Farm, ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น, COVID-19, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การสร้างอาชีพ, โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ, สมาร์ทฟาร์ม, เกษตรกรรม, โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19, การจ้างงาน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip