เต้ยลาบัณฑิต COLA KKU

ข้อมูลผลงาน

  31      19     
 
Creative Commons License
เต้ยลาบัณฑิต COLA KKU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เต้ยลาบัณฑิต COLA KKU
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :   เต้ย, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การสำเร็จการศึกษา, การร้องลำ, ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน, พิธีพระราชทานปริญญาบัตร, การแสดงพื้นบ้าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (26.67 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง