อนาคตกำหนดได้ด้วยตัวเรา โดย นายปรีชา หงอกสิมมา วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น

ข้อมูลผลงาน

  25      18     
 
Creative Commons License
อนาคตกำหนดได้ด้วยตัวเรา โดย นายปรีชา หงอกสิมมา วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อนาคตกำหนดได้ด้วยตัวเรา โดย นายปรีชา หงอกสิมมา วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ปรีชา หงอกสิมมา, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
คำสำคัญ :   การจ้างงาน, COVID-19, ปรีชา หงอกสิมมา, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การสร้างอาชีพ, โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ, โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19, วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip