อนาคตกำหนดได้ด้วยตัวเรา โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีต รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลผลงาน

  118      46     
 
Creative Commons License
อนาคตกำหนดได้ด้วยตัวเรา โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีต รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อนาคตกำหนดได้ด้วยตัวเรา โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีต รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วิวัฒน์ ศัลยกำธร
คำสำคัญ :   COVID-19, การจ้างงาน, โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การสร้างอาชีพ, วิวัฒน์ ศัลยกำธร, โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip