ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ข้อมูลผลงาน

  4,672      1,535     
 
Creative Commons License
ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น
คำอธิบาย :  ตัวอย่างใบงานการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   ตัวอย่างใบงาน, การเก็บข้อมูล, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ข้อมูลท้องถิ่น, ใบงาน, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, อื่นๆ, ใบงาน

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (808.73 KB)