สุขสมรวย วันทนียกุล

ข้อมูลผลงาน

  314      48     
 
Creative Commons License
สุขสมรวย วันทนียกุล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สุขสมรวย วันทนียกุล
คำอธิบาย :  ชื่อภาพเหมือนบุคคล
สุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
Digital painting
ศิลปินอาจารย์นพแก้ว ประยูรเมธา
กลุ่มศิลปินสองแผ่นดิน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นพแก้ว ประยูรเมธา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ
คำสำคัญ :   กระทรวงคมนาคม, Digital painting
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (248.27 KB)