แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4

341      260
 
Creative Commons License
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การฝึกคิดเลขในใจเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานทางด้านคำนวณโดยไม่ทดลงในกระดาษหรือใช้เครื่องมือคิดคำนวณใด ๆ นักเรียนสามารถหาคำตอบได้ในใจ แล้วตอบด้วยการเขียนหรือด้วยวาจาการฝึกคิดเลขในใจอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การหาร, การคูณ, การบวก ลบ คูณ หารระคน, ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6, คณิตศาสตร์, การลบ, Balancing Problem, การบวก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน, แบบฝึกหัด, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4, 30 กรกฎาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186696
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). "แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186696. (30 กรกฎาคม 2563)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. "แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4". 30 กรกฎาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186696.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4

ไม่พบข้อมูลการรีวิว