แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2

ข้อมูลผลงาน

  19      14     
 
Creative Commons License
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2
คำอธิบาย :  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการคิดคำนวณที่ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็วตามหลักการทางคณิตศาสตร์ ความสามารถนักเรียนชั้น ป.2 - ป.3
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   การคูณ หารระคน, การบวก, ประถมศึกษาปีที่ 2 - 3, การคูณ, คณิตศาสตร์, การบวก ลบ คูณ หารระคน, การหาร, การลบ, การบวก ลบระคน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน, หนังสือ, แบบฝึกหัด

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.08 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง