ประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๔๖ เล่มที่ ๑๖

ข้อมูลผลงาน

  24      13     
 
Creative Commons License
ประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๔๖ เล่มที่ ๑๖ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๔๖ เล่มที่ ๑๖
คำอธิบาย :  ในการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของบุคคล หน่วยงาน และโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคคล หน่วยงาน และโครงการต่าง ๆ ที่มีผลงานดีเด่นและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง และเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนด้วยความภาคภูมิใจ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
คำสำคัญ :   ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา, ไทย, ชีวประวัติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์, มูลนิธิธรรมรักษ์, รองศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ