ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒ เล่มที่ ๒๒

ข้อมูลผลงาน

  23      8     
 
Creative Commons License
ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒ เล่มที่ ๒๒ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒ เล่มที่ ๒๒
คำอธิบาย :  ในการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของบุคคล หน่วยงาน และโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคคล หน่วยงาน และโครงการที่มีผลงานดีเด่นและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทยทั่วไปได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง และเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนด้วยความภาคภูมิใจ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
คำสำคัญ :   ไทย, ชีวประวัติ, นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, โรงพยาบาลอุบลรัตน์, โครงการน้ำเชื้อแช่เย็น แช่แข็ง และการผสมเทียมในช้างไทย, บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด, ศาสตราจารย์วัชระ กสิณฤกษ์, โครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), นางพรศิริ มโนหาญ, รองศาสตราจารย์กำจัด มงคลกุล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ