หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

ข้อมูลผลงาน

  16      13     
 
Creative Commons License
หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
คำอธิบาย :  การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทยซึ่งประพันธ์และจัดทำ ภาพประกอบโดยคนไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปรักการอ่าน และสร้างสังคมการอ่านที่ยั่งยืน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   สมุดภาพสยามเรเนซองส์ ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1, ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind, ลืมตาตื่นอีกครั้ง...ในเวลาอันสมควร, ร้อยกลอน, ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น, หนังสือดีเด่นประจำปี 2561, นกป่ากับปู่ต้นไม้, นนทบุรีศรีมหานคร, วิถีแห่งไทย...สายธารแห่งปัญญา, โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!)พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง, ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : สิงคโปร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.29 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง