แนวการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูลผลงาน

  15      13     
 
Creative Commons License
แนวการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แนวการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
คำอธิบาย :  เอกสาร "แนวการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา" นำข้อเสนอแนะในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัย ดินถล่ม หินถล่ม กรณีศึกษาภาคใต้ เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้านภัยพิบัติสำหรับสถานศึกษาในทุกระดับชั้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   ดินถล่ม, การเตรียมความพร้อม, ปฐมพยาบาล, อุทกภัย, หินถล่ม, ภัยพิบัติ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.65 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง