หนังสืออ่านเพิ่มเติมภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ข้อมูลผลงาน

  22      23     
 
Creative Commons License
หนังสืออ่านเพิ่มเติมภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนังสืออ่านเพิ่มเติมภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
คำอธิบาย :  หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบการเรียนรู้ ได้แก่ อุทกภัย ดินถล่ม ภัยสึนามิ โดยเพิ่มเนื้อหาบางเรื่อง ได้แก่ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โลกกับภัยธรรมชาติ ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอย่างไร เรียนรู้สู้ภัยกับกิจกรรมจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและอพยพหนีภัย เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง กรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น และคำศัพท์เกี่ยวกับภัยพิบัติที่ควรรู้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   อพยพหนีภัย, วาตภัย, อุทกภัย, ดินถล่ม, สึนามิ, ศัพท์ภัยพิบัติ, ภัยพิบัติในญี่ปุ่น, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, โลกกับภัยธรรมชาติ, แผ่นดินไหว, ดินโคลนถล่ม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (9.61 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง