แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้รียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557

ข้อมูลผลงาน

  13      16     
 
Creative Commons License
แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้รียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้รียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
คำอธิบาย :  นโยบายในการพัฒนาระบบการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ระบบการศึกษา, การอยู่ร่วมกันในสังคม, จริยธรรม, ผลการประเมิน, คุณธรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, แผนการสอน