หนังสือเล่มเล็ก บทนำ

ข้อมูลผลงาน

  11      11     
 
Creative Commons License
หนังสือเล่มเล็ก บทนำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนังสือเล่มเล็ก บทนำ
คำอธิบาย :  ผลงานนักเรียนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(ชุดส่งเสริมการอ่านและการเขียน)
ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถอย่างอิสระและสร้างสรรค์ โดยได้รับการพัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ให้เห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   ส่งเสริมรักการอ่าน, วัฒนธรรมไทย, วิชาชีพ, นาฏศิลป์, ศิลปะ, พัฒนาทักษะ, ศิลปหัตถกรรม, ดนตรี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, แผนการสอน

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (6.55 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง