กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อมูลผลงาน

  16      8     
 
Creative Commons License
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
คำอธิบาย :  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งนายกรัฐมนตรีประกอบอาหารและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณเต็นท์ "ครัว ครม." ต่อจากนั้นเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ อาทิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชนภาคีเครือข่าย อาทิ กลุ่มบริษัท KING POWER บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท บุญรอดบริวเวอรรี่ จำกัด กลุ่มเซ็นทรัล บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
คำสำคัญ :   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กิจกรรม, เฉลิมพระเกียรติ, รัชกาลที่ ๑๐
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.06 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง