หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ข้อมูลผลงาน

  11      9     
 
Creative Commons License
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
คำอธิบาย :  ผลงานนักเรียนรางวัลชนะเลิศ (อันดับที่ 1 - 3)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
คำสำคัญ :   บุญรักษา, ภาษาไทย, จิตใต้สำนึก, รู้รักตัญญ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, แผนการสอน