หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ข้อมูลผลงาน

  9      9     
 
Creative Commons License
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
คำอธิบาย :  ผลงานนักเรียนรางวัลชนะเลิศ (อันดับที่ 4 - 6)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
คำสำคัญ :   ของดีที่บ้านฉัน, ภาพวันนั้น, ต้องมนต์สงกรานต์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (7.42 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง