การจัดแต่งห้องสมุด

ข้อมูลผลงาน

  1,206      6,067     
 
Creative Commons License
การจัดแต่งห้องสมุด is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การจัดแต่งห้องสมุด
คำอธิบาย :  การจัดแต่งห้องสมุด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   ห้องสมุด, การจัดแต่งห้องสมุด, library
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.14 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง