น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน (ฉี่ไส้เดือน)

1,024      338
 
Creative Commons License
น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน (ฉี่ไส้เดือน) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน (ฉี่ไส้เดือน)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผลิตภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station สนับสนุนโดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โปสเตอร์, จุลินทรีย์, ไส้เดือน, น้ำหมักมูลไส้เดือน, การออกแบบ, น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน, ฉี่ไส้เดือน, ขยะอินทรีย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน). (2563). น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน (ฉี่ไส้เดือน), 11 กันยายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/190218
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน). (2563). "น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน (ฉี่ไส้เดือน)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/190218. (11 กันยายน 2563)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน). "น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน (ฉี่ไส้เดือน)". 11 กันยายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/190218.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน (ฉี่ไส้เดือน)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว