รายงานประจำปี 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ข้อมูลผลงาน

  192      70     
 
Creative Commons License
รายงานประจำปี 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รายงานประจำปี 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ผลงาน, รายงานประจำปี, การส่งเสริมเขตนวัตกรรม, การสร้างเสริมบุคลากรวิจัย, DentiiScan 2.0, น้ำยางพาราข้นสำหรับแอสฟัสต์เพื่อทำถนน, เกษตรชุมชน, บริการการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม, NSTDA, ParaFIT, National Science and Technology Development Agency, LOMAR, Annual Report
URL :   https://www.nstda.or.th/th/nstda-annual-report/13305-nstda-annual-report-2562
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (34.72 MB)