ภาพหน้าคำนิยมของหนังสือ OfficeTLE ฉบับพกพา

ข้อมูลผลงาน

  942      984     
 
Creative Commons License
ภาพหน้าคำนิยมของหนังสือ OfficeTLE ฉบับพกพา is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพหน้าคำนิยมของหนังสือ OfficeTLE ฉบับพกพา
คำอธิบาย :  ภาพหน้าคำนิยมของหนังสือ OfficeTLE ฉบับพกพา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
คำสำคัญ :   Open Source Software, ภาพหน้าคำนิยมของหนังสือ, ชุดโปรแกรมสำนักงาน, OfficeTLE ฉบับพกพา, OSS
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (389.77 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง