โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการบริการห้องสมุด

ข้อมูลผลงาน

  188      150     
 
Creative Commons License
โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการบริการห้องสมุด is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการบริการห้องสมุด
คำอธิบาย :  โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการบริการห้องสมุด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   Library, Open Source software, โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์, การบริการห้องสมุด, OSS, การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
URL :   http://www.thailibrary.in.th/2013/09/27/oss-library/
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (108.65 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง