อาหารญี่ปุ่น

ข้อมูลผลงาน

  315      255     
 
Creative Commons License
อาหารญี่ปุ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อาหารญี่ปุ่น
คำอธิบาย :  ข้าวหน้าหมูทอด อาหารญี่ปุ่นที่นิยมมากรายการหนึ่ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   อาหารญี่ปุ่น, ข้าวหน้าหมูทอด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.58 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง