สถานภาพตลาดอุตสาหกรรม Plant Factory "มิติใหม่ของเกษตรกรรม"

ข้อมูลผลงาน

  26      7     
 
Creative Commons License
สถานภาพตลาดอุตสาหกรรม Plant Factory \"มิติใหม่ของเกษตรกรรม\" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สถานภาพตลาดอุตสาหกรรม Plant Factory "มิติใหม่ของเกษตรกรรม"
คำอธิบาย :  นวัตกรรมการทำเกษตรรูปแบบใหม่
Plant Factory เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการทำเกษตร ที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนพื้นที่การเพาะปลูก และปริมาณผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ เป็นผลทำให้ตลาดกลุ่มนี้มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา สระมณี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   พรพรหม อธีตนันท์,ดร., สิรินทร อินทร์สวาท, งานวิเคราะห์ตลาดและเทคโนโลยี, ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เนคเทค
คำสำคัญ :   MIIT, เกษตร, MIIT News Digest, Precision Farming, Plant Factory
URL :   https://www.nectec.or.th/news/news-article/mitt-plantfactory.html
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ