Tokyo tower

2,252      124
 
Creative Commons License
Tokyo tower ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Tokyo tower
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : -
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรพล บุญลือ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุรพล บุญลือ. (2559). Tokyo tower, 25 เมษายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/21628
สุรพล บุญลือ. (2559). "Tokyo tower". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/21628. (25 เมษายน 2559)
สุรพล บุญลือ. "Tokyo tower". 25 เมษายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/21628.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : Tokyo tower

ไม่พบข้อมูลการรีวิว