น้ำส้มป่อย

ข้อมูลผลงาน

  1,098      2,162     
 
Creative Commons License
น้ำส้มป่อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  น้ำส้มป่อย
คำอธิบาย :  น้ำส้มป่อย หรือ น้ำขมิ้นส้มป่อย มีสีเหลืองอ่อน ๆ จากผงขมิ้น และมีกลิ่นหอมจากส้มป่อย และดอกสารภี ซึ่งมีสรรพคุณทางยา เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนา สำหรับใช้ในพิธีกรรมสำคัญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   ประเพณีล้านนา, ความเชื่อ, พิธีกรรมล้านนา, น้ำมนต์, น้ำส้มป่อย, น้ำขมิ้นส้มป่อย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ