การถอดความและใช้โปรแกรมในการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง 1

ข้อมูลผลงาน

  13      8     
 
Creative Commons License
การถอดความและใช้โปรแกรมในการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง 1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การถอดความและใช้โปรแกรมในการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง 1
คำอธิบาย :  คำบรรยายของตัวละคร + บรรยายแทนเสียงที่เกิดขึ้น บรรยายแทนเสียงที่เกิดขึ้นในวีดีโอด้วย เพื่อบอกถึงเสียงสิ่งคัญต่างๆ ที่มีความหมาย ณ ขณะนั้นเป็นอย่างไร หรือตัวละครคนไหนเป็นคนพูดคำพูดนี้อยู่ทำให้เราเข้าใจในสื่อที่กำลังรับชมอยู่ได้มากขึ้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
คำสำคัญ :   Closed Caption, CC, การถอดความ, การใช้โปรแกรมทำคำบรรยายแทนเสียง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (180.19 MB)