แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.4 (พ.ศ. 2564 - 2568) ฉบับย่อ

ข้อมูลผลงาน

  20      2     
 
Creative Commons License
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.4 (พ.ศ. 2564 - 2568) ฉบับย่อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.4 (พ.ศ. 2564 - 2568) ฉบับย่อ
คำอธิบาย :  สวทช. ทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี (Rolling strategic plan) ด้วยตระหนักว่าสถานการณ์ภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และนำผลการสำรวจความคาดหวังจากกลุ่มพันธมิตร ลูกค้าและประชาชน มาประกอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6.4 ปี พ.ศ. 2564-2568
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   เทคโนโลยี, แผนกลยุทธ์ สวทช., แผนกลยุทธ์, วทน., Rolling strategic plan, COVID-19, นวัตกรรม, สวทช., วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, ไวรัสโคโรนา
URL :   https://www.nstda.or.th/th/nstda-strategy-plan/13658-nstda-strategy-v64-digest
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ