Infographic เกร็ดความรู้เรื่องแมว : หลักฐานเรื่องแมว

ข้อมูลผลงาน

  44      39     
 
Creative Commons License
Infographic เกร็ดความรู้เรื่องแมว : หลักฐานเรื่องแมว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Infographic เกร็ดความรู้เรื่องแมว : หลักฐานเรื่องแมว
คำอธิบาย :  แมวเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับมนุษย์มายาวนาน จึงมีหลักฐานมากมายที่พูดถึงเกี่ยวกับแมวในสังคมมนุษย์ เช่น แมวในอียิปต์ถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และมีกฎหมายประหารชีวิตผู้ที่ฆ่าแมว ข้อความจากบอร์ดนิทรรศการในงาน Night at the Museum ครั้งที่ 10 รวมพลคนหลงแมว ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ณ มิวเซียมสยาม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   วัฒนธรรม, ความเชื่อ, แมว, เกร็ดความรู้, มิวเซียมสยาม, อินโฟกราฟฟิค
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Infographic