มือเท้าใหญ่ผิดปกติ เสี่ยงโรคอะโครเมกาลี ?

ข้อมูลผลงาน

  16      8     
 
Creative Commons License
มือเท้าใหญ่ผิดปกติ เสี่ยงโรคอะโครเมกาลี ? is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  มือเท้าใหญ่ผิดปกติ เสี่ยงโรคอะโครเมกาลี ?
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
คำสำคัญ :   รู้เท่ารู้ทัน, โรคอะโครเมกาลี, เท้าใหญ่, โรค, มือใหญ่, โกรทฮอร์โมน, ฮอร์โมน, ต่อมใต้สมอง, โรคหายาก, เนื้องอก, Acromegaly, โรคยักษ์, Growth hormone
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (81.83 MB)