หญ้าแพรก

ข้อมูลผลงาน

  739      9,732     
 
Creative Commons License
หญ้าแพรก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หญ้าแพรก
คำอธิบาย :  หญ้าแพรก มีชื่อเรียกอื่นคือ หญ้าเบอร์มิวดา หญ้าเป็ด เป็นวัชพืช แต่จัดเป็นมงคลชนิดหนึ่ง เพราะใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความแตกฉานในสรรพวิชา เพราะหญ้าแพรกเป็นพืชที่แตกกอและกิ่งก้านง่ายและรวดเร็ว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   ไม้มงคล, Burmuda Grass, หญ้าเบอร์มิวดา, หญ้า, วัชพืช, หญ้าแพรก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง